top of page

Algemene voorwaarden, privacy statement & gebruiksvoorwaarden Green Roof Development

Algemene voorwaarden

Onderstaand de ‘Algemene voorwaarden’ van Green Roof Development (KVK: 81792683) versie 2024                    
 
Burgemeester Serrarisstraat 23, 5591EE Heeze, Noord-Brabant, Nederland
info@greenroofdevelopment.nl
www.greenroofdevelopment.com
 
Artikel 1 – Toepasselijkheid
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze opdrachten, aanbiedingen, offertes en voorstellen daaronder begrepen, en overeenkomsten tot verkoop en/of het verrichten van diensten en/of uitvoeren van werkzaamheden.
 
1.2 Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze door ons schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd en gelden slechts voor de opdrachten waarvoor zij zijn overeengekomen.
 
1.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
1.4 Onder schriftelijk wordt mede verstaan op digitale wijze (per email en/of website).
 
Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding
 
2.1 Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend; zij zijn gebaseerd op en zonder nadere overeenkomst alleen geldig voor de opgegeven specificatie, dus voor ongedeelde opdracht.
 
2.2 Alle opgaven betreffende onze voorraad geschieden onder voorbehoud van de juistheid van onze administratieve gegevens.
 
2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand, op het moment waarop wij de bestelling schriftelijk hebben aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen.
 
2.4 Indien levering uit voorraad wordt aangeboden geldt het voorbehoud van tussentijdse verkoop. Telefonische of mondelinge aanvullingen, wijzigingen of bijkomende afspraken zijn niet geldig zonder onze schriftelijke bevestiging.
 
2.5 De maten, gewichten en afbeeldingen die door ons zijn opgegeven in onze websites, webshop of productbladen, respectievelijk door toeleveranciers, zijn naar beste kunnen opgesteld, doch kunnen niet worden gezien als enige garantie en wij kunnen ter zake niet aansprakelijk worden gesteld.
 
Artikel 3 – Bestellingen & Leveranties
 
3.1 Voor de juiste opname van telefonische bestellingen kunnen wij niet instaan. Eventuele fouten en schade die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
 
3.2 Wij hebben het recht om schriftelijke opdrachtbevestigingen te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen.
 
3.3 Green Roof Development staat in voor de echtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte en de overeenkomst. Green Roof Development zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op de kwalitatief goede samenstelling van de te leveren materialen, dit alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen die hieraan zijn gesteld en afgestemd op de voor de aannemer kenbare bestemming respectievelijk het gebruiksdoel. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende: Bij beschadiging van materialen dient de opdrachtgever deze op het ontvangstbewijs aan te tekenen en voorts binnen 24 uur na aflevering schriftelijk bij ons te reclameren, bij in gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de zaken als zodanig te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient de opdrachtgever dit ook op het ontvangstbewijs aan te tekenen.
 
3.4 Voor de hergroei van geleverde en door hem verwerkte levende materialen gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, wordt door Green Roof Development ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen door middel van een onderhoudscontract, tenzij sprake is van uitzonderlijke weers- en/of klimaatomstandigheden, dan wel (andere vormen van) overmacht.
 
3.5 Indien naar ons oordeel de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weersomstandigheden niet (tijdig) kan geschieden, hebben wij het recht – zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade – de werkzaamheden op te schorten totdat de omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd. Wij hebben daarbij het recht de aanplant verder uit te stellen, indien dit naar ons oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei van geleverd materiaal noodzakelijk is.
 
3.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) door de opdrachtgever zelf geleverde of voorgeschreven materialen, dan wel een door opdrachtgever voorgeschreven werkwijze, indien die materialen of werkwijze onjuist blijken te zijn en wij dit niet wisten of konden weten, dan wel dat wij de opdrachtgever daarvoor hebben gewaarschuwd zonder dat dit tot een wijziging van de opdracht heeft geleid.
 
Artikel 4 – Prijzen
 
4.1 Onze prijzen zijn gebaseerd op de huidige kosten van materialen, lonen en lasten; vrachten, fabrieksprijzen en belastingen. Mochten een of meer van deze factoren een prijswijziging ondergaan dan behouden wij ons het recht voor de prijswijziging aan opdrachtgever door te berekenen.
 
4.2 Indien geen opdracht wordt verleend, zijn wij gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen, indien en voor zover dit vooraf is vastgesteld.
 
Artikel 5 – Levertijd
 
5.1 Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een bepaalde datum of periode en een bepaald tijdvak in de overeenkomst vermeld.
 
5.2 De in de overeenkomst opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als zogenaamde fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
5.3 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht ontvangst of betaling van de producten te weigeren. Evenmin zijn wij gehouden tot het betalen van schadevergoeding en/of boete wegens vertraagde levering.
 
5.4 Wij behouden ons het recht voor de producten in gedeelten te leveren.
 
5.5 Afzonderlijke afzending kan worden verlangd, in welk geval de foutvracht en andere extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 
5.6 Onder levertijd en oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer wij schriftelijk aan de opdrachtgever hebben meegedeeld dat het werk is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk c.q. de werkzaamheden (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 
Artikel 6 – Transport, risico en crediteurverzuim
 
6.1 Bij levering gaat het risico voor de producten op opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever de producten in ontvangst neemt.
 
6.2 Indien er geen sprake is van levering af-magazijn is de keuze van het vervoermiddel aan ons, ook indien levering niet franko geschiedt, tenzij anders is overeengekomen.
 
6.3 Indien is overeengekomen dat levering franko geschiedt betekent dit levering in of op aankomend vervoermiddel op plaats van bestemming, zover als dit redelijkerwijs en zonder extra kosten kan komen.  Levering geschiedt aan de verharde weg / op verhard draagkrachtig terrein). Tenzij anders overeengekomen reizen bij franko levering alle producten voor ons risico. Het risico gaat op de opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever de producten in ontvangst neemt (op het vervoermiddel van transporteur) .
 
6.4 Het lossen geschiedt door en voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen, die voor een snelle lossing noodzakelijk zijn. Voorts is alle verdere transport voor rekening en risico van opdrachtgever (zie 6.7).
 
6.5 Heeft de opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de producten dan behouden wij ons het recht voor, voor diens rekening en risico te lossen en/of op te slaan, waarmee wij aan onze plicht tot levering zullen hebben voldaan.
 
6.6 Bij leveranties met silo-wagens worden de voorwaarden vooraf bekend gemaakt door de leverancier.
 
6.7 Indien overeengekomen is dat wordt geleverd met een zelflosser door de opdrachtnemer dan kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor de ondergrond c.q. de terreinverharding; aangenomen wordt dat deze voldoende draagkracht heeft. Kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 7 – Onderhoudsovereenkomsten
 
7.1 Voor onderhoudsovereenkomsten gaan we er vanuit dat deze periodiek c.q. jaarlijks worden gecontinueerd.
 
7.2 De in de overeenkomst opgegeven onderhoudsintervallen zijn niet te beschouwen als zogenaamde fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
7.3 Overschrijding van de onderhoudstermijn geeft opdrachtgever geen recht ontvangst of betaling van de producten te weigeren. Evenmin zijn wij gehouden tot het betalen van schadevergoeding en/of boete wegens vertraagd onderhoud.
 
7.4 Wij behouden ons het recht voor het onderhoud uit te voeren in de bandbreedte van meerdere weken en op basis van collectief onderhoud (“gezamenlijk onderhoud met mogelijke buurtgenoten om voorrijkosten te besparen”).
 
7.5 Opzegging van een onderhoudsovereenkomst dient schriftelijk te geschieden; dit in een termijn van circa drie maanden voordat het geplande onderhoud zal kunnen plaatsvinden.
 
7.6 Green Roof Development behoudt zich het recht voor om te weigeren onderhoudswerk uit te voeren (zonder vermelding van redenen).
 
Artikel 8 – Klachten en rechtsvorderingen
 
8.1 De opdrachtgever (bij leveringen) is verplicht om binnen 24 uur na aflevering aan Green Roof Development mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
 
8.2 De opdrachtgever (bij aangenomen werk)) is verplicht om binnen redelijke tijd na ontdekking aan Green Roof Development mededeling te doen van die gebreken, die zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
 
8.3 Klachten geven geen recht op inhouding van termijnen of factuurbedragen.
 
8.4 Rechtsvorderingen door opdrachtgever dienen te worden ingesteld binnen een jaar na de mededeling zoals genoemd in 8.1 / 8.2, bij gebreke waarvan opdrachtgever niet ontvankelijk is namens Green Roof Development.
 
Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid
 
9.1 Green Roof Development garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen. Mocht er sprake zijn van een onjuiste samenstelling, structuur of afmetingen en/of onvoldoende kwaliteit van het geleverde, dan beperkt de aansprakelijkheid van ons zich uitsluitend tot gratis herlevering of herstel van de hoeveelheid foutief geleverde goederen, zulks naar onze keuze. Deze termijn eindigt 6 maanden na levering van de goederen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn overeengekomen is.
 
9.2 De opdrachtgever moet klaarblijkelijke gebreken, beschadigingen door het transport, verkeerde hoeveelheden en verkeerde leveringen bewijzen. Doet hij dit niet, dan geldt dat de goederen overeenkomstig de bestelling zijn afgenomen. Afgekeurde goederen mogen niet verwerkt worden en opdrachtgever zorgt voor retourzending van deze materialen aan ons adres.
 
9.3 Na oplevering van de aangenomen werkzaamheden is Green Roof Development ontslagen voor aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken die opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 
9.4 Indien en voor zover er op Green Roof Development enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt maximaal de hoogte van het opdrachtbedrag met betrekking tot de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van
 
honderdduizend  euro.
 
9.5 De aansprakelijkheid is beperkt is tot directe schade. Tot directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/of winstderving, gevolgschade.
 
9.6 De aansprakelijkheid van Green Roof Development in elk geval eindigt na ommekomst van vijf jaar na oplevering, aflevering.
 
Artikel 10 – Keuring voor ontvangst van goederen
 
10.1 De opdrachtgever heeft het recht te bedingen, dat de producten voor verzending, aan de fabriek of in magazijn door of namens hem gekeurd worden.
 
10.2 De plaats van keuring vooraf is te onzer keuze, terwijl de keuring op kosten van de opdrachtgever plaatsvindt.
 
10.3 Heeft opdrachtgever dit beding gemaakt, dan vervalt daarmee zijn recht tot klagen, voor zover het feiten betreft, die redelijkerwijs bij deze keuring vastgesteld hadden kunnen worden.
 
Artikel 11 – Milieuaspecten bij uitvoering van werkzaamheden
 
11.1 Wij zullen zorgen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van groenafval, afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van onze werkzaamheden vrijkomen.
 
11.2 Verder staan wij er voor in dat voldaan wordt aan relevante wet en regelgeving zoals de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, het landelijk afvalbeheersplan (LAP 3) en de Wet Milieubeheer.
 
11.3 De kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
11.4 Wij willen bijdragen aan een transitie naar een circulaire economie.
 
Artikel 12 – Betaling
 
12.1 Wij zijn te allen tijde gerechtigd als meerdere zekerheid voor de betaling door middel van vooruitbetaling van de prijs te vorderen, dan wel enige andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te vorderen. Indien opdrachtgever aan onze vordering tot vooruitbetaling of het stellen van zekerheid niet voldoet, is het bepaalde in artikel 14 van deze overeenkomst van toepassing.
 
12.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient betaling, zonder korting te geschieden binnen één week na uitvoering. Bij leveranties dient betaling, zonder korting te geschieden vooraf of uiterlijk op dag van levering.
 
12.3 Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. De opdrachtgever zal derhalve van rechtswege in gebreke zijn indien een betalingstermijn zal zijn verstreken zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.
 
12.4 Door dispositie onzerzijds, waarbij wij het recht hebben incassokosten in rekening te brengen, wordt geen verandering gebracht in de plaats van betaling.
 
12.5 Indien wij een of meer vorderingen op opdrachtgever bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of nog te leveren zaken of ten behoeve van de door de opdrachtgever verrichte of nog te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van een vordering wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten zal de betaling die van opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.
 
12.6 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken voorts ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
12.7 Indien de opdrachtgever een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan ons rente verschuldigd over alle te late betalingen van 3,5% per maand of een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. De opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure alsmede gerechtelijke kosten. Tevens is opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 20% van het bedrag van de achterstallige betaling.
 
Artikel 13 – Afspraken door personeel
 
13.1 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van ons binden ons niet, tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
 
13.2 Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband in ieder geval te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben, zoals die onder meer blijkt uit het Handelsregister.
 
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
 
14.1 De eigendom van alle door ons aan opdrachtgever verkochte producten blijft bij ons zolang opdrachtgever de vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang opdrachtgever de vorderingen uit de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
 
14.2 Opdrachtgever is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en dient jegens derden te verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.
 
14.3 In aanvulling op het in artikel 14.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van ons een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan opdrachtgever in eigendom geleverde producten, alsmede indien opdrachtgever de door ons aan opdrachtgever geleverde producten reeds heeft doorverkocht aan een derde op de vorderingen die opdrachtgever op de derde heeft, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, welken hoofde dan ook.
 
14.4 Opdrachtgever is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten binnen het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten te be- en verwerken.
 
14.5 Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens ons tekortschiet of goede grond geeft dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. De opdrachtgever machtigt hiertoe ons of door ons aangewezen derden de plaats te betreden waar de geleverde producten zich bevinden.
 
Artikel 15 – Bijzondere omstandigheden
 
15.1 Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
 
15.2 Indien wij door overmacht of door andere bijzondere omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, vorst, verkeersstremming, gebrek aan vrachtauto’s, wagons of scheepsruimte, voorts bemoeilijking onze bedrijfsvoering of van de ondernemingen, waarvan wij betrekken, door staking en/of sluiting, door gebrek aan grondstof of aan werknemers, door fabrieksstoringen van welke aard ook, door alle belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen, kortom alle bijzondere omstandigheden, welke stagnatie in de productie, aankoop of verzending veroorzaken, hebben wij het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen een redelijk termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
 
15.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen
 
Artikel 16 – Opschorting en ontbinding
 
16.1 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of de aanvraag daartoe is gedaan, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd, indien hij tot liquidatie overgaat, indien beslag is gelegd op alle of enige van zijn producten of bij stillegging van zin bedrijf, hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen, ook als een begin van de uitvoering is gemaakt, op te schorten, dan wel de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten. Wij hebben in voormelde gevallen tevens het recht de geleverde doch nog onbetaalde producten terug te vorderen onverminderd het recht op schadevergoeding. Bovendien wordt in deze gevallen elke vordering, die Green Roof Development op de opdrachtgever heeft terstond in haar geheel opeisbaar.

Artikel 17 - Herroepingsrecht

Bij producten:
17.1      De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. GRD mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
17.2 Het in lid 1 bedoelde herroepingsrecht en de bedenktijdregeling zijn nadrukkelijk niet van toepassing op:
1.           Producten die ‘levende’ materialen bevatten, waaronder maar niet exclusief inbegrepen de vegetatiematten, vegetatiecassettes, sedumstekjes, zaad en/of planten.
2.           Producten volgens specificaties van de consument vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3.           Producten met een beperkte houdbaarheid of die snel bederven, zoals bijvoorbeeld vegetatiematten, beplanting, stekjes, zaden, epoxy’s, polyurethanen en cementgebonden producten.
4.           Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, of producten waarvan de zuiverheid door het oog niet vast te stellen is nadat de verpakking geopend is, zoals bijvoorbeeld tuingrond, substraat, beschermvlies, darinagelagen, filterlagen en meststoffen.
17.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:
1.           als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product (gehele bestelling) heeft ontvangen. Woonbewust mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
2.           als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
3.           bij (duur)overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
4.           Consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via de contactgegevens vermeld bij artikel 2.
5.           De rechtstreekse (leverings)kosten voor retourneren komen voor rekening van Consument. Consument is risicodrager voor het retourtransport.
 
Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen
 
18.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
18.2 Wanneer klaarblijkelijk een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan, tijdens de werkzaamheden of binnen 6 maanden na aflevering of oplevering, zullen wij de opdracht uitvoeren zoals deze omschreven is of zoals deze door ons -in overleg met de opdrachtgever- gewenst is. Na gereed vragen we, in overleg met de opdrachtgever, een erkend bureau de werkzaamheden te keuren en te rapporteren; aanwijzingen in deze rapportage worden door ons nagevolgd binnen zes weken. Kosten van het keuringsbureau worden door ons voor 50% vergoed, overige 50% door opdrachtgever.
 
18.3 Betaling van de openstaande rekeningen of termijnen aan ons, zullen voldaan worden binnen de oorspronkelijk afgesproken termijnen onverminderd het gestelde in 17.2.
 
18.4 Wanneer een eventueel geschil (ondanks 17.2) onoverkomelijk blijkt geldt:
 
Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons, zullen, indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een rechtbank, uitsluitend worden behandeld door de Rechtbank Oost-Brabant locatie ‘s-Hertogenbosch, zulks onverminderd onze keuze om voor de wettelijke bevoegde rechter te kiezen.
 
 
 
Einde – Algemene voorwaarden Green Roof Development versie 2024.

Privacy statement

Inleiding

Green Roof Development neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Wie is Green Roof Development

Green Roof Development (GRD) is een vennootschap onder firma (VOF), kantoorhoudende te Burgemeester Serrarisstraat 23, 5591EE Heeze. Green Roof Development is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81792683.

 

Hoe gebruikt Green Roof Development jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Green Roof Development persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Green Roof Development voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Green Roof Development worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC),

Openstaande saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

 

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden. De gegevens worden ook met eventuele leveranciers gedeeld om de dienst te leveren.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Dossiergegevens

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belan

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website(s)

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Green Roof Development heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Green Roof Development gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: leadleveranciers die Green Roof Development inschakelen voor de uitvoering van de aan hen (bijv. door de consument) verstrekte opdracht.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Green Roof Development over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek.

hiertoe doen bij Green Roof Development. Je kunt verzoeken dat Green Roof Development je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Green Roof Development te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Green Roof Development of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Green Roof Development te verkrijgen. Green Roof Development zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere

gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,

maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Green Roof Development je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Green Roof Development

Een verzoek kan verstuurd worden naar ons mailadres. Green Roof Development zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Green Roof Development een dergelijkverzoek heeft ontvangen. Indien Green Roof Development je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de door jou gewenste diensten n.a.v. de door jou verleende opdracht

Het kan zijn dat Green Roof Development verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Green Roof Development ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website(s) van Green Roof Development worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Green Roof Development worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Green Roof Development je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar het mailadres dat aangegeven wordt op onze website. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Green Roof Development jouw gegevens verwerkt, kun je ons een e-mail sturen. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt u aangeboden door Green Roof Development. Onze ‘algemene voorwaarden’ zijn van toepassing voor leveranties aanleg en onderhoud. Op de inhoud en het gebruik van onze media als websites en webshops gelden meer specifiek onderstaande aanvullende voorwaarden. Door het gebruik van de website aanvaardt de bezoeker van de website of webshop deze communicatie voorwaarden.

 

Gebruik

De bezoeker mag de website en de informatie, gegevens, programmatuur, diensten en overige materie die Green Roof Development en derden op de website van Green Roof Development aanbieden (hierna gezamenlijk: “materie”) uitsluitend raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan de website en de materie te gebruiken op een manier die andere internetbezoekers of Green Roof Development zou kunnen schaden of die het goede functioneren van de website of de materie zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door omzeiling van de beveiligingsmaatregelen van onderdelen van de website gebruik te maken die niet publiekelijk toegankelijk zijn.

 

Juistheid en volledigheid

Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de materie juist en volledig is op het moment waarop de bezoeker deze raadpleegt of dat de materie na verloop van tijd nog steeds juist en volledig is. Ook kunnen aan de materie geen rechten en plichten worden ontleend.

 

Green Roof Development is niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet-beschikbaarheid van de materie; (b) schade als gevolg van het gebruik van de materie; en /of (c) schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Green Roof Development of door de bezoeker aan Green Roof Development via de Green Roof Development website of anderszins langs elektronische weg.

 

Beschikbaarheid

Green Roof Development spant zich in om haar website en de materie zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van haar website en/of (delen) van de materie.

 

Hyperlinks

Hyperlinks op de Green Roof Development website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Green Roof Development. Green Roof Development biedt geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de materie op dergelijke websites en/of servers.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de materie, waaronder mede begrepen de teksten, foto’s, woordmerken, beeldmerken, foto’s en de grafische vormgeving van de website, berusten bij het Green Roof Development en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Roof Development is het niet toegestaan om de materie te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de materie te kunnen raadplegen en gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden.

 

Green Roof Development behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetbezoekers de Green Roof Development website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

 

Door u verstrekte informatie

Green Roof Development garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Bezoeker stemt ermee in dat Green Roof Development de informatie die de bezoeker aan Green Roof Development stuurt vrijelijk kan gebruiken en bezoeker staat ervoor in dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden.

 

Green Roof Development behoudt zich het recht voor om de door u aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de website, indien aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetbezoekers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Green Roof Development.

 

Wijzigingen

Green Roof Development behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van haar website en deze gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk aan te passen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Green Roof Development websites is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke betrekking hebben op deze voorwaarden en/of het gebruik van de Green Roof Development website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

bottom of page